สสส. ลงนามความร่วมมือสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพ

สสส. ลงนามความร่วมมือสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมถึงพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีทักษะดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผนวกกับงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลที่โรคภัยไข้เจ็บเกิดมาจากพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะการสนับสนุนผลักดันให้สังคม สิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการทำให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ผช.ศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งมั่นที่จะร่วมกับ สสส. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม…
Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น